Tekstilarbejdets globale historie

(English version below)

Mennesker har spundet garn og vævet tekstiler gennem tusindvis af år. Det var en produktion der altovervejende blev udført som hjemmearbejde, husflid eller håndværk. I løbet af 1700-tallet blev der imidlertid i England sat en revolutionerende proces i gang: arbejdet blev samlet i store enheder, udstyret med maskiner og drevet med først vand- og siden dampkraft. Den industrielle produktionsform bredte sig fra England til det europæiske fastland og herfra efterhånden til resten af verden.

Med industrialiseringen forandredes ikke bare produktionsprocesser, men også arbejdsforhold, arbejdskraftens sammensætning og levevilkår. Mænd, kvinder og børn i tusindvis rekrutteredes til fabrikkerne. Byerne voksede. Traditionelle måder at organisere og betragte arbejdet på stod for fald, og nye organisationer og ideer måtte skabes. Det kan man nu læse om i en ny bog: “The Ashgate Companion to the History of Textile Workers, 1650–2000”. Bogen, som er på 860 sider, er resultatet af et internationalt forskersamarbejde, igangsat på initiativ af Det Internationale Institut for Socialhistorie i Amsterdam.

Tekstilindustrien er interessant, fordi det var her industrialiseringen startede. Men også fordi tekstilproduktion er et globalt fænomen. Bogens første del består af artikler om tekstilproduktionens og tekstilarbejdernes historie i 20 forskellige lande verden over – herunder Danmark. Med skyldig hensyntagen til de nationale forskelle rækker beretninger altså i tid helt fra de førindustrielle produktionsformer, over industrialiseringens gennembrud og udvikling frem til i dag, hvor tekstilindustrien er under afvikling der hvor den startede: i Vesteuropa og USA. Tekstilindustrien findes imidlertid stadig, ja faktisk er der formentlig på globalt plan flere beskæftigede i tekstilindustrien end nogensinde før i historien. Nu ligger tyngdepunktet imidlertid i Asien, ikke mindst i Kina. Den anden del består af en række tematiske artikler, hvor forfatterne drager sammenligner på tværs af landene. Eksempelvis er der temaer om globalisering, arbejdskraftens rekruttering, arbejdets organisering og kønsarbejdsdeling.

Undertegnede har bidraget med to artikler. Den første handler om tekstilarbejdets historie i Danmark. I globalt perspektiv har Danmark aldrig spillet nogen stor rolle som tekstilproducent. Tværtimod blev der i Danmark næsten udelukkende produceret til hjemmemarkedet, mens den teknologi der blev anvendt blev importeret fra England, Tyskland og andre store europæiske tekstilnationer. Men Danmark var pioner på et andet område, nemlig i kraft af den måde arbejdskraften organiserede sig på, som bl.a. førte til en forholdsvis tidlig udvikling af et institutionaliseret og aftalereguleret arbejdsmarked. Noget der kom til at ligge til grund for den efterfølgende opbygning af velfærdsstaten. Dette er perspektivet i artiklen, som har fået titlen ”Denmark: the textile industry and the formation of modern industrial relations”.

Mit andet bidrag er til bogens andel del, hvortil jeg har skrevet en artikel med titlen ”Institutions in textile production: guilds and trade unions”, som sammenligner udviklingen af lav, fagforeninger og andre organisationsformer i globalt perspektiv. Artiklen baserer sig på de øvrige nationale bidrag, sammenholdt med generelle teorier om faglig organisering. Eftersom de nationale bidrag er skrevet ud fra ganske forskellige synsvinkler, har der ikke været grundlag for en egentlig komparation i streng forstand. Alligevel mener jeg nok der er grundlag for nogle forsigtige konklusioner, herunder at statens rolle og styrkeforholdet mellem klasserne er nok så vigtigt i forklaringen af den faglige organiserings forskellige udtryk, som forskelle i produktionsformer og teknologi.

Som det fremgår af titlen, er bogen udgivet af forlaget Ashgate. Den komplette indholdsoversigt, såvel som oplysninger om pris mv., kan findes på forlagets webside.

VOSS JKT(250x172)PATH

People have spun yarn and woven fabrics through thousands of years. It was a production which was predominantly carried out as homework or crafts. During the 1700s, though, a revolutionary process was started in England: work became concentrated in large units, equipped with machines powered at first by water wheels and later by steam engines. The industrial form of production spread from England to the European mainland and from there eventually to the rest of the world.
Industrialization changed not just production processes but also working conditions and the composition and living conditions of the labourers. Men, women and children were recruited to the factories in their thousands. Cities grew. Traditional forms of organizing and thinking about work became obsolete and new organizations and ideas were created. This is the story that is told in a new publication: “The Ashgate Companion to the History of Textile Workers, 1650-2000”. The book, which is 860 pages, is the result of an international research collaboration, launched at the initiative of the International Institute of Social History in Amsterdam.

Textile industry is interesting because it was where industrialization began. But also because it is a global phenomenon. The book’s first part consists of articles on textile production and textile workers’ history in 20 different countries worldwide – including Denmark. With due respect for national differences, the story is told from the times of pre-industrial production, throughout the industrial breakthroughs and peaks until today, where the textile industry is being phased out in the areas where it started: Western Europe and the USA. But textile industry is still, indeed, a reality. On a global scale, there is probably more people employed in the textile industry than ever before in history. Now its largest parts however are centred in Asia, especially in China.  The second part of the book consists of a series of thematic articles where the authors draw comparisons across countries. For example, there are themes of globalization, labour recruitment, work organization and the gender division of labour.

I have contributed two articles. The first deals with the history of textile work in Denmark. In global perspective, Denmark has never played any significant role as a textile producer. On the contrary, the Danish industry almost exclusively produced for the domestic market, while the technology used was imported from England, Germany and other major European textile nations. But Denmark, however, was a pioneer in another area, namely in the way the workforce organized itself, which led to a relatively early development of highly institutionalized and regulated industrial relations. Something, that became the basis for the subsequent development of the welfare state. This is the perspective in the article which is titled “Denmark: the textile industry and the formation of modern industrial relations.”

My second contribution is for the second part of the book, for which I have written an article entitled “Institutions in textile production: guilds and trade unions” to compare the development such institutions in different countries in a global perspective. This article is based on the other national overviews, in conjunction with general theories of unionisation. As the national overviews are written from quite different perspectives, it is not at comparative work in the strict sense. Nevertheless, I think there are grounds for some cautious conclusions, including that the role of the state and the relationship between the classes is probably more important than differences in production methods and technology, in explaining the variations in scope and aim of labour organizations.

As the title indicates, the book is published by Ashgate publishers. The complete table of contents, as well as information about price etc., can be found on the publisher’s website.

9 Kommentarer til “Tekstilarbejdets globale historie ”


 1. 1 Edith Marie Rosenmeier 19. april 2010 kl. 15:29

  Kære Lars!
  Jeg kommer til at tænke på “Lillys Danmarkshistorie” 2008 af Pia Fris Laneth om kvindeliv i fire generationer. Familien har som udøvende arbejdere været med til at realisere velfærdsstaten på mikroniveau. Interessant at høre om makroniveauet.
  Det kunne være spændende at høre lidt om kønsarbejdsdeling på globalt plan og om mandlige tekstilarbejdere på fabrikker uden for Europa og USA.
  Hilsen
  Edith Marie

  Dear Lars,
  I thought of the book “Lily´s History of Denmark” 2008 about lives of women for four generations in the same family. They were all contributing to the state of welfare on a microlevel. Interesting to hear about the macrolevel.
  It could be exciting to hear a littel about the gender division of labour and about male textile workers on factories outside Europe and US.
  Regards
  Edith Marie

 2. 2 Edith Marie Rosenmeier 19. april 2010 kl. 15:53

  Hvor oplagt på mikro-mikroniveau at tage ud til Brede Værk, se historien om tekstil i Danmark og selv prøve at arbejde ved samlebåndet. Måske først læse om Brede Værk på bloggen http://blog.nyeretid.dk/category/brede-værk/
  Edith Marie

 3. 3 Lars K. Christensen 22. april 2010 kl. 11:21

  Hej Edith Marie

  Kønsperspektivet er jo ganske rigtigt ikke til at komme uden om, når vi taler om tekstilproduktion. Det indgår da også i større eller mindre omfang i de fleste nationale oversigter. Desuden er der en temaartikel om “Gender and the global textile industry”.

  MVH Lars

 4. 4 Edith Marie Rosenmeier 25. april 2010 kl. 11:46

  Kære Lars.
  Tak for henvisningen, det er midt indtryk at mange tekstilarbejdere i Tyrkiet og mellemøstlige lande er mænd.
  Tak for svar.
  Hilsen
  Edith Marie

 5. 5 financial aid for college 24. januar 2011 kl. 18:45

  Thanks for an idea, you sparked at thought from a angle I hadn’t given thoguht to yet. Now lets see if I can do something with it.

 6. 6 Jan E. Janssen 30. juni 2014 kl. 14:47

  Kære Lars.
  Jeg har altid undret mig over, at den danske tekstilbranche har tre store organisationer og jeg har svært ved at finde ud af forskellen, skulle der være en.
  DANSK DETAIL, Langebrgadde 5
  DANSK TEXTIL UNION, H. C. Andersens Bd. 47
  DANSK MODE OG TEKSTIL; Herning og Fredericiagade 21

  Kan du hjælpe mig videre?

  På forhånd tak

  Jan J.

 7. 7 Lars K. Christensen 28. juli 2014 kl. 14:25

  Kære Jan E. Janssen

  Tak for dit spørgsmål, som jeg pga. ferie først har set nu.
  Jeg kender ikke så meget til disse brancheforeninger, men så vidt jeg har forstået det er Dansk Textil Union ophørt og indgået som en del af Dansk Detail, der som medlemmer har detailhandlende indenfor tekstil, boligindretning, livsstil mm.
  I modsætning hertil organiserer Dansk Mode og Tekstil vist i højere grad tekstilproducenterne.
  Men som sagt er mit kendskab til sagen ret overfladisk. Hvis du vil kende mere til detaljerne er det nok bedst simpelthen at kontakte de pågældende foreninger og spørge dem.

  MVH Lars

 1. 1 σαπουνι απο ελαιολαδο Trackback til 3. oktober 2014 kl. 13:30
 2. 2 arkitekt københavns hovedbanegård Trackback til 24. januar 2015 kl. 02:33

Efterlad en kommentar